fbpx

Regulamin 8. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci

 §1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy 8. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci (dalej: „Festiwal”), który odbędzie się w dniach 25.09-3.10.2021 r. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Opolu, Krakowie, Białymstoku, Toruniu, Szczecinie, Gliwicach, Łodzi, Słupsku, Częstochowie, Koninie, Lublinie, Łowiczu, Jarocinie, Gdyni, Elblągu, Olsztynie oraz w dniach 7-24.10.2021 r. w formule online pod adresem: nowehoryzonty.pl/kinodziecionline
 2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, NIP: 525-22-71-014, REGON: 01550390400000, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162000 (dalej: „Organizator”).
 3. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla młodych widzów w wieku 4-12 lat. Festiwal skierowany jest do rodziców i opiekunów z dziećmi, a także do grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli.
 4. Festiwal jest finansowany z funduszy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urzędu m. st. Warszawy, Kreatywnej Europy, a także Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynujące w Polsce wykorzystanie Funduszy norweskich i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), pochodzących z Islandii, Norwegii i Lichtensteinu.
 5. Festiwalowi towarzyszyć będzie Kino Dzieci Industry (ang. Kids Kino Industry) – wydarzenie dla branży filmowej, odbywające się w formule hybrydowej.
 6. Szczegółowe informacje odnośnie programu Festiwalu oraz lokalizacji Festiwalu w poszczególnych miastach i online podane zostaną przez Organizatora na stronie: kinodzieci.pl

§2 Zasady wstępu 

 1. Na Festiwal odbywający się w formule stacjonarnej, w kinach:
  • Wstęp na teren Festiwalu przysługuje osobie posiadającej bilet, przy czym liczba miejsc podczas danego pokazu filmowego jest ograniczona. Zasady nabywania biletów oraz karnetów na pokazy oraz pozostałe wydarzenia festiwalowe określone zostaną przez Organizatora na stronie: kinodzieci.pl
  • W każdym z kin sprzedawane są bilety wyłącznie na seanse grane w danym kinie.
  • Miejsca w salach są nienumerowane.
  • Uczestnikiem Festiwalu może być osoba pełnoletnia. Osoba małoletnia do 18 roku życia uczestniczy w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
  • Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz filmowania wyświetlanych podczas Festiwalu filmów.
  • Osoby uczestniczące w seansach filmowych odbywających się w ramach Festiwalu zobowiązane są do wyłączenia na czas ich trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
  • Zakupienie biletu na Festiwal w formule stacjonarnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Na Festiwal odbywający się w formule online:
  • Dostęp do filmów zamieszczonych w serwisie nowehoryzonty.pl/kinodziecionline przysługuje osobie, która założyła w nim konto oraz wykupiła dostęp do określonych treści, na określony czas. Zasady nabywania dostępów oraz karnetów na seanse online określone zostaną przez Organizatora na powyższej stronie, zgodnie z regulaminem serwisu.
  • Odtwarzanie filmów w serwisie online, w ramach uzyskanego dostępu lub karnetu, możliwe jest wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie oraz wyłącznie na terytorium Polski.
  • Uczestnikiem Festiwalu może być osoba pełnoletnia. Osoba małoletnia do 18 roku życia uczestniczy w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
  • Zakup dostępu lub karnetu na Festiwal w formule online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§3 Program

 1. Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:
  • Konkurs główny, na który składa się 9 filmów, wyprodukowanych w latach 2019-2021 skierowanych dla widzów w wieku 4-12 lat. W konkursie prezentowane są pełnometrażowe filmy animowane oraz aktorskie.
  • Konkurs filmowych odkryć – wybór 6 filmów pokazujących różnorodność gatunkową i stylistyczną kina dla młodych widzów, wyprodukowanych w latach 2019-2020.
  • Konkurs krótkich dokumentów – selekcja 11 europejskich krótkometrażowych dokumentów dla młodych widzów, wyprodukowanych w latach 2019-2021.
  • Sekcje tematyczne i pokazy specjalne będące pokazami pozakonkursowymi.

§4 Jury i nagrody

 1. Podczas festiwalu zostanie przyznanych 6 nagród honorowych, niemających charakteru majątkowego, w postaci tytułu „Najlepszego filmu”, w kategoriach:
  • Nagroda jury konkursu głównego,
  • Nagroda jury konkursu filmowych odkryć,
  • Nagroda jury konkursu krótkich dokumentów,
  • Nagroda Sieci Kin Studyjnych (dalej: SKS),
  • Nagroda Publiczności,
  • Nagroda jury Europejskiego Stowarzyszenia Filmów dla Dzieci (ECFA).
 2. Nagroda jury konkursu głównego przyznawana jest przez jury składające się z twórców, dziennikarzy i animatorów kultury zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 3. Nagroda jury konkursu filmowych odkryć przyznawana jest przez jury składające się z reżyserów, twórców, ilustratorów i twórców innych dziedzin kultury i sztuki zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 4. Nagroda jury konkursu krótkich dokumentów przyznawana jest przez jury składające się z reżyserów, twórców, ilustratorów i twórców innych dziedzin kultury i sztuki zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 5. Nagroda SKS przyznawana jest przez jury składające się z  przedstawicieli Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 6. Nagroda jury Europejskiego Stowarzyszenia Filmów dla Dzieci (ECFA) przyznawana jest przez jury składające się z reprezentantów ECFA zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 7. Każdy juror może głosować tylko na jeden film. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej filmów równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego jury, którego każde z jury wybiera spośród swoich członków przed przystąpieniem do głosowania.
 8. Decyzja jury w zakresie przyznania nagrody jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.
 9. Nagroda Publiczności przyznawana jest przez publiczność festiwalową ze wszystkich festiwalowych miast (dorosłych i dzieci), która głosuje na wybrany film przy użyciu kart do głosowania otrzymanych przed wejściem na salę kinową. Nagroda Publiczności zostanie przyznana filmowi, który otrzyma najwyższą ocenę, będącą średnią ze wszystkich oddanych głosów publiczności. Nagroda Publiczności przyznawana jest filmowi z sekcji Konkurs główny.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród bądź wyróżnień.
 11. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas gali finałowej i na stronie internetowej Organizatora: kinodzieci.pl Termin i miejsce przeprowadzenia gali finałowej ogłoszone zostaną przez Organizatora odrębnie.

§5 Goście festiwalowi

 1. W Festiwalu wezmą udział zaproszeni przez Organizatora twórcy filmowi, przedstawiciele prasy, dystrybutorzy, producenci, a także osoby związane ze sztuką audiowizualną, tworzoną dla młodych widzów.

§6 Środki bezpieczeństwa związane z COVID-19 w Polsce

 1. Podczas Festiwalu obowiązuje Regulamin sanitarny w trakcie COVID-19 w Polsce, dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Festiwalu: kinodzieci.pl oraz na terenie Kin.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, dostępnych na: gov.pl/web/koronawirus

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator informuje, że w przypadku zaistnienia przyczyn uzasadniających odwołanie Festiwalu (w szczególności podyktowanych względami bezpieczeństwa), poinformuje o tym uczestników Festiwalu poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora: kinodzieci.pl/ oraz umieszczenie stosownej informacji na terenie festiwalowych Kin.
 2. Postanowienie ustępu 1 powyżej stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której zaistnieją przyczyny uzasadniające zmianę daty, godziny rozpoczęcia lub miejsca organizacji Festiwalu, lub też zmianę programu artystycznego.
 3. Organizator informuje, że podczas Festiwalu (na terenie obiektów festiwalowych, podczas wydarzeń odbywających się w ramach programu Festiwalu) może być dokonywana rejestracja fotograficzna oraz wideo, służąca przede wszystkim celom informacyjnym oraz artystycznym.
 4. Oprócz niniejszego regulaminu – w Kinach, w których odbywa się festiwal – obowiązują również regulaminy poszczególnych Kin.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.09.2021 r.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: kinodzieci.pl oraz będzie dostępny na terenie Kin w dniach 25.09-3.10.2021 r., a także w serwisie: nowehoryzonty.pl/kinodziecionline

Regulamin sanitarny 8. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci w Warszawie w trakcie COVID-19 w Polsce

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Pokazy filmowe (dalej: Pokazy) odbywają się w ramach 8. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci w Warszawie (dalej: Festiwal) w dniach 25 września – 3 października 2021 roku.
 2. Organizatorem (dalej: Organizator) jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 5252271014, Regon: 015503904.
 3. Pokazy odbywają się w Warszawie, w Kinie Muranów (ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa), w Kinotece (Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) oraz w innych obiektach wskazanych przez Organizatora (dalej “Kina”)
 4. Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w Pokazach odbywających się w Kinach i przebywania na terenie Kin wynikające z wdrożenia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (dalej “Wytyczne”), dostępnych na stronach: gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce oraz gov.pl/web/archiwum-kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
 5. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a także do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz pracowników Festiwalu.

§2 Koordynator do spraw zdrowotnych 

 1. Dla bezpieczeństwa widzów i pracowników Festiwalu, została powołana osoba pełniąca funkcję koordynatora do spraw zdrowotnych, do której zadań należy dbałość o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stały kontakt z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 2. Widzowie proszeni są o zgłaszanie pracownikom Festiwalu wszelkich przypadków naruszenia niniejszego regulaminu w celu poinformowania koordynatora do spraw zdrowotnych.

§3 Warunki udziału w Pokazach 

 1. Udział w Pokazach oraz przebywanie na terenie Kin są dopuszczalne pod następującymi warunkami:
  • Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie Kina oraz w salach kinowych przy pomocy maseczek (zapewnionych we własnym zakresie). W przypadku, gdy dana osoba nie przestrzega wyżej wskazanego obowiązku, Organizator oraz pracownik Festiwalu ma prawo odmówić takiej osobie wejścia do Kin, jak również wyprosić osobę, która już znajduje się na terenie Kin. Odmowa wejścia do Kin, jak również przebywania na terenie Kin nie ogranicza uprawnień uczestnika przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. Obowiązku noszenia maseczki nie stosuje się w przypadku dziecka do ukończenia 5. roku życia.
  • Na terenie Kin należy zachowywać dystans min. 1,5 metra od innych osób.
  • Przy wejściu do sali kinowej należy ponownie poddać się dezynfekcji.
  • Na terenie Kin należy korzystać z dostarczonych przez Organizatora:
   – środków do dezynfekcji rąk;
   – dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony;
   – instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS;
   – bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe;
  • Uczestnicy składają w formie pisemnej oświadczenie, że według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
  • Rekomendujemy posługiwanie się biletami w wersji elektronicznej na urządzeniach mobilnych.
  • Należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników Festiwalu, zwłaszcza w kwestii kontrolowania przepływu publiczności.

§4 Depozyt 

 1. Na terenie Kin zostały wyłączone z użytku szatnie. 

§5 Sprzedaż biletów 

 1. Sprzedaż biletów prowadzona jest drogą internetową przez strony internetowe Kin oraz w kasach Kin.
 2. Podczas zakupu należy podać imię, nazwisko oraz adres mailowy. Dane te są zbierane zgodnie z Wytycznymi oraz przechowywane przez Organizatora przez 2 tygodnie w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

§6 Postanowienia końcowe 

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na gov.pl/web/koronawirus
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na terenie Kin oraz na stronie internetowej Festiwalu: kinodzieci.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana zmianą Wytycznych. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej Festiwalu oraz w Kinach.
 4. Regulamin obowiązuje od 2 września 2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

Regulamin Karty na pieczątki

§1 Definicje

 1. Organizator – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, NIP: 525-22-71-014, REGON: 01550390400000, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162000 (dalej: „Organizator”);
 2. Karta – karta na pieczątki, wydawana w trakcie trwania 8. stacjonarnej, edycji MFF Kino Dzieci w dniach 25 września–3 października 2021 r., Uczestnikowi biorącemu udział w Festiwalu;
 3. Kina – miejsca, gdzie odbywają się pokazy filmowe w ramach 8. MFF Kino Dzieci w Warszawie: w Kinie Muranów (ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa), w Kinotece (Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) oraz w innych obiektach wskazanych przez Organizatora;
 4. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w 8. MFF Kino Dzieci;
 5. Opiekun uczestnika – osoba fizyczna powyżej 18. r. ż. będąca opiekunem Uczestnika;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

§2 Uprawnienia Uczestnika

 1. Odebranie Karty na pieczątki przez Uczestnika upoważnia do:
  • zbierania pieczątek przed wejściem na pokaz filmowy w dniach od 25 września do 3 października 2021 r., w ramach 8. MFF Kino Dzieci w Kinach wskazanych przez Organizatora,
  • korzystania z nagród należnych odpowiednio po zebraniu 6 i 10 pieczątek.
  • Organizator decyduje o ilości i wartości nagród.
  • Nagrody można odebrać wyłącznie w Kinie Muranów (ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa) oraz w Kinotece (Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) w dniach od 25 września do 3 października 2021 r.

§3 Odpłatność

 1. Wydanie Karty jest nieodpłatne.

§4 Zasady korzystania z Karty

 1. Uczestnik chcący skorzystać z uprawnień wynikających z posiadania Karty, zobowiązany jest poinformować obsługę Kina o posiadaniu Karty oraz ją okazać przed wejściem do sali kinowej.
 2. Uczestnik chcąc skorzystać z uprawnień wynikających z posiadania Karty, zobowiązany jest posiadać Kartę przy sobie oraz okazywać Kartę przy wchodzeniu do sali kinowej.
 3. Uczestnik chcąc odebrać należne mu nagrody, zobowiązany jest okazać Kartę w kasach Kina Muranów i/lub Kinoteki w dniach od 25 września do 3 października 2021 r.
 4. Odebranie nagrody jest odpowiednio zaznaczone na Karcie przez pracownika Kina.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Karty w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 6. Pieczątki zebrane na Karcie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę.

§5 Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązany jest honorować uprawnienia przyznane Uczestnikom:
  • Po uzbieraniu 6 pieczątek Uczestnikowi przysługują 2 zaproszenia na festiwalowe seanse odbywające się w kinach: Muranów oraz Kinotece, które można odebrać w tych kinach. Zaproszenia można odebrać wyłącznie na filmy, na które pozostały wolne miejsca.
  • Po uzbieraniu 10 pieczątek Uczestnikowi przysługuje zniżka na karnet na 8. MFF Kino Dzieci online, odbywający się w terminie 7-24 października 2021 r na stronie nowehoryzonty.pl/kinodziecionline; kupon zniżkowy można odebrać w kinie Muranów oraz w Kinotece.

§6 Zmiany Regulaminu

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu, Organizator informuje zamieszczając treść zmienionego Regulaminu na stronie kinodzieci.pl

§7 Dane kontaktowe

 1. Wszelkie oświadczenia, reklamacje i wnioski związane z Kartą, Uczestnik może kierować:
  • pisemnie na adres siedziby Organizatora,
  • mailowo na adres organizatora – pomoc@nowehoryzonty.pl.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o utracie lub zniszczeniu. Uczestnik uprawniony jest wówczas do odebrania nowej, niewypełnionej Karty.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 2 września 2021 r.